tejte na stránkách  SWBC - úklid, a.s.    

Svoji činnost zahájila společnost SWBC na jaře roku 2005 a soustředila se z větší části pouze na úklidové práce na zakázkách administrativního typu s převažující působností v českých regionech.

    

V současné době již firma působí na zakázkách různého charakteru po celé ČR a pro zvýšení dostupnosti našich služeb byly k pražské centrále zřízeny čtyři regionální pobočky.

  

  Ve snaze o neustálé zlepšování jsou všichni naši pracovníci managementu každoročně proškolování v oblastech podporujících efektivnost a kvalitu nabízených činností.

  

Neustále rozvíjíme spolupráci s vybranými dodavateli a výrobci technického vybavení na začleňování nových či inovovaných produktů do provozovaných činností.

  

Během své působnosti se společnost SWBC na trhu stabilizovala a díky svým zkušenostem, technickému, materiálovému a personálnímu zázemí získává stále nové, spokojené zákazníky.

 

Ve spolupráci s námi komplexně vyřešíte vaše potřeby v oblasti úklidu a údržbu.

 

Zajišťujeme:

 

Pozvánka na valnou hromadu

 

Představenstvo akciové společnosti

 

SWBC - úklid, a.s.

 

se sídlem Praha 3, Tovačovského 92/2, PSČ 130 00, IČ: 267 16 461

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7833

 

svolává řádnou valnou hromadu

 

která se bude konat dne 18. 7. 2014 v 10 hodin

 

v sídle společnosti HS legal, s.r.o. na adrese Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady

 

 

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Schválení jednacího a volebního řádu  
 3. Schválení pořadu jednání
 4. Volba orgánů valné hromady
 5. Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
 6. Rozhodnutí o změně stanov
 7. Rozhodnutí o převodu finančních prostředků z rezervního fondu
 8. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti
 9. Volba členů dozorčí rady Společnosti
 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti
 11. Závěr valné hromady

 

 

 

Návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:

 

 

 

a) k bodu 5 pořadu - Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku

 

Návrh usnesení: "Valná hromada rozhodla o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku."

 

Odůvodnění: S ohledem na rekodifikaci soukromého práva a na skutečnost, že Společnost je aktuálně povinna řídit se dvěma právními úpravami, navrhuje Představenstvo Společnosti podřídit se zcela zákonu o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 

 

 

b) k bodu 6 pořadu - Rozhodnutí o změně stanov

 

Návrh usnesení: "Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v plném rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu."

 

Odůvodnění: Důvodem navržených změn je přizpůsobení se nové právní úpravě (zákon o obchodních korporacích, občanský zákoník). Návrh nového znění stanov je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a byl zaslán všem akcionářům společně s pozvánkou.

 

 

 

c) k bodu 7 pořadu – Rozhodnutí o převodu finančních prostředků z rezervního fondu

 

Návrh usnesení: „Valná hromada rozhodla, že se zůstatkem na rezervním fondu Společnosti bude naloženo tak, že bude v plné výši převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let.“

 

Odůvodnění: Rezervní fond Společnosti zanikl s účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 

 

 

d) k bodu 8 pořadu - Odvolání člena dozorčí rady Společnosti

 

Návrh usnesení: "Valná hromada rozhodla, že z funkce člena dozorčí rady Společnosti odvolává pana Radka Maiera."

 

Odůvodnění: Pan Radek Maier nebude nadále působit ve Společnosti.

 

 

 

e) k bodu 9 pořadu - Volba členů dozorčí rady Společnosti

 

Návrh usnesení: "Valná hromada zvolila na následující funkční období členy dozorčí rady Ing. Pavla Jirouška, Jarmilu Radovou a Lucii Kunstovou."

 

Odůvodnění: Funkční období některých členů dozorčí rady uplynulo nebo v blízké době uplyne, je tedy nezbytné zvolit členy dozorčí rady Společnosti na další funkční období.

 

 

 

f) k bodu 10 pořadu - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti

 

Návrh usnesení: "Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti, které jsou přílohou zápisu."

 

Odůvodnění: V souladu s ust. § 59 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, schvaluje smlouvy o výkonu funkce valná hromada Společnosti. Nebude-li písemná smlouva o výkonu funkce s členy dozorčí rady uzavřena a schválena valnou hromadou, platí, že výkon funkce je bezúplatný. Návrh znění smlouvy o výkonu funkce je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a byl zaslán všem akcionářům společně s pozvánkou.

 

 

 

 

 

Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který předloží akcie emitované společností a znějící na jméno, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci, která bude přiložena k prezenční listině. Zmocnitel musí zmocněnci udělenou písemnou plnou moc podepsat a svůj podpis na této plné moci úředně ověřit. Nebude-li svolaná mimořádná valná hromada společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ustanoveními z. č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.